کارگاه آشنایی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور - show-content

کارگاه آشنایی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

کارگاه آشنایی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


کارگاه آشنایی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

معاونت پژوهش و فناوری | 23 آبان 1395

 

 

با توجه به سفر قریب الوقوع جناب آقای دکتر ضرغام ریاست محترم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورو با توجه به نقش بسیار مهم این صندوق در حمایت از کلیه زمینه های پژوهش و فناوری و تامین زیرساخت های اولیه تحقیقات، کارگاه آشنایی با اهداف و دامنه فعالیت ها و نیز چگونگی ارائه طرح به این صندوق روز دوشنبه1 آذر1395 ساعت 10 الی 12 در سالن شهید علیمحمدی دانشکده علوم برگزار می شود

 

ارسال نظر