نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه ها ی علمی

کارگاه ها ی علمی


 

کارگاه یک برنامه آموزشی غیر رسمی است که با هدف انتقال دانش و کسب مهارت در موضوعی خاص و در قالب آموزش های نظری وعملی تخصصی با مشارکت تعداد محدودی شرکت کننده برگزار میشود. اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، دانشجویان و نیزکارکنان دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های خصوصی می توانند مخاطبان و شرکت کنندگان در کارگاه باشند.