کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نو آوری استان کرمانشاه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری برنامه ششم توسعه استان