کنفرانس مجازی ( کار آفرینی با تاکید بر فناوری های نو و بازیافت )


    برگزاری کنفرانس مجازی ( کار آفرینی با تاکید بر فناوری های نو و بازیافت )  برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید  http://ice2014.razi.ac.ir/
95
95

 

 

برگزاری کنفرانس مجازی ( کار آفرینی با تاکید بر فناوری های نو و بازیافت ) 
برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید 
http://ice2014.razi.ac.ir/