نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش شیمی

گرایش شیمی


کارشناسی: مهندسی شیمی (بدون گرایش)

کارشناسی ارشد:جداسازی، طراحی فرایند، ترمودینامیک و کاتالیست (ترمو سینتیک) ، پلیمر ، بیوتکنولوژی

دکتری:جداسازی، طراحی فرایند، ترمودینامیک و کاتالیست (ترمو سینتیک)