نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش مکانیک

گرایش مکانیک


کارشناسی: گرایش مکانیک جامدات، حرارت و سیالات ومهندسی مکانیک

کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک: طراحی کاربردی، تبدیل انرژی
کارشناسی ارشدمهندسی مواد:شناسایی،انتخاب وروش ساخت مواد مهندسی

دکتری تخصصی: طراحی کاربردی، تبدیل انرژی