سومین دوره همایش (ملی) معماری فضاهای دانشگاهی در امتداد دوره های پیشن خود سعی دارد توجه پژوهشگران و صاحب نظران را به موضوعات مرتبط با معماری در دانشگاه ها و موسسات عالی معطوف نماید. برنامه ریزی این دوره با اولویت دادن به چالش ها و راهکارهای پیشِ روی معماری فضاهای دانشگاهی درصدد است تا بتواند ضمن شناسایی مشکلات، مسائل یا تنگناهای معماری در این گونه فضاها، راه را برای ارائه راهکارهای برون رفت از آنها هموار سازد.

مشاهده وب سایت همایش

آخرین اخبار