سامانه های تامین اعتبار پژوهشی

  قوانین و آیین نامه های پژوهشی 

فصل اول 
تقویم پژوهشی
فرآیندهای کاری حوزه معاونت پژوهش و فناوری
فصل دوم 
دستورالعمل اعطای پایه تشویقی (مصوب 1401)

    
فایل ارائه دستورالعمل پایه تشویقی
 
کاربرگ درخواست پایه تشویقی
 
شیوه نامه تشویق مقالات1402
 
شیوه نامه سرآمد علمی پژوهشی
دستورالعمل نحوه ارزیابی هیأت علمی پژوهشی(مصوب سال 1401)
دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی(مصوب سال 1401)
سامانه نشریات وزارت علوم
فهرست نشریات و ناشران تحت احتیاط و جعلی
سامانه نشریات نمایه شده در ISC
فصل سوم : پژوهانه
آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی (مصوب وزارت عتف)
شیوه نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی( مصوب سال 1401)
راهنمای گزارش پژوهانه
راهنمای نحوه ثبت هزینه کرد پژوهانه در سامانه گلستان 
شیوه نامه اجرای طرح تحقیقاتی داخلی از محل پژوهانه 
فرم تسویه حساب پژوهانه 
فرم تسویه حساب پژوهانه (اساتید پژوهشی)
پیشنهاد طرح پژوهشی
   
فرم جهت دار 5 ساله ​​​​​​
فرم جهت دار آغازین
فصل چهارم : انتشارات 
 
آیین نامه انتشارات دانشگاه رازی
شیوه نامه تدوین و انتشار کتاب دانشگاه رازی
شیوه نامه امتیاز دهی انتشار کتاب دانشگاه رازی
شیوه نامه انتخاب و تشویق صاحبان اثر (کتاب) برتر انتشارات دانشگاه رازی
 
دستورالعمل تبدیل پایان نامه و رساله (پارسا) به کتاب در انتشارات دانشگاه رازی
 
فرم پیشنهاد تصنیف، تالیف و یا تدوین اثر
فرم پیشنهاد ترجمه کتاب
فرم تعهد تحویل اثر
فصل پنجم : نشریات علمی 
 
شیوه نامه نشریات علمی(مصوب 1400)
آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398- وزارت عتف
آیین نامه نمایه سازی نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز
راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی   
شیوه نامه اجرایی نشریات علمی دانشگاه رازی
شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات وزارت  ​​​​​​​
کاربرگ درخواست نشریه جدید
کاربرگ مخصوص مدیر مسئول نشریه ​​
کاربرگ اعضای هیات تحریریه نشریه ​​​​​​​
کاربرگ سردبیر نشریه ​​​​​​​
کاربرگ تسویه حساب پژوهانه نشریات
نمایه سازی نشریات در پایگاه‌های تخصصی و استنادی بین‌المللی​​​​​​​ Text ​​​​​​​
​​​​​​​
                                                                                                             
فصل ششم : فرصت مطالعاتی
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی 
اصلاحیه شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی
تعهدات متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی 
گزارش نامه متقاضی ارتقاء مرتبه 
گزارش نامه عضو هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی
گزارش نامه فرصت مطالعاتی
جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی
فصل هفتم : پسادکتری 
 
آیین نامه پسادکترا در دانشگاه رازی
 
قرارداد پژوهشی دوره پسادکترا
گزارش نامه درخواست پذیرش دوره پسادکترا
کاربرگ تسویه حساب
توافق فیمابین استاد مسئول و پژوهشگر دوره پسادکترا
قرارداد پسادکترا خارج از حمایت مالی دانشگاه  
کاربرگ ارائه گزارش پیشرفت پروژه دوره پسادکترا 
فصل هشتم : دستیار پژوهشی 
پیشنویس شیوه نامه دستیار پژوهشی
قرارداد دستیار پژوهشی
 
آیین نامه دستیار پژوهشی ( وزارت عتف)
آیین نامه دستیار پژوهشی در دانشگاه رازی 
کاربرگ گزارش دوره دستیار پژوهشی ​​​
فصل نهم: همایش های علمی
آیین نامه همایش های علمی (وزارت عتف)
شیوه نامه برگزاری همایش های علمی در دانشگاه رازی
بخشنامه اجرائی در خصوص آیین نامه برگزاری همایش های علمی
شیوه نامه ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
فرم برگزاری همایش علمی در دانشگاه رازی 
فصل دهم : کارگاه های علمی 
شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی
فرم برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی 
فصل یازدهم کمیته اخلاق: کمیته اخلاق در پژوهش
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی(اخلاق در پژوهش)
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی(اخلاق در پژوهش)
منشور و موازین اخلاق پژوهش(اخلاق در پژوهش)
دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق (وزارت بهداشت درمان و آموز) ​​​​​​​​​​​​​​
فصل یازدهم کمیته اخلاق: اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 
کاربرگ رضایت نامه آگاهانه (اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی) ​​​​​​​​​​​​​​
کاربرگ اطلاعات دانشجو ​​​​​​​​​​​​​​
کاربرگ خلاصه اطلاعات پیشنهاده و ضرورت انجام طرح ​​​​​​​
کاربرگ تایید ضرورت انجام طرح(کارآزمایی بالینی) ​​​​​​​​​​​​
فصل یازدهم کمیته اخلاق: اخلاق در کار با حیوانات

 
کاربرگ درخواست ارزیابی پروپوزال ( اخلاق در پژوهشهای کار با حیوانات) ​​​​​​​​​​​​​​
کاربرگ اطلاعات دانشجو ​​​​​​​​​​​​​​
کاربرگ خلاصه اطلاعات پیشنهاده و ضرورت انجام طرح
دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق
فصل دوازدهم : کرسی های نقد و نظریه پردازی 
آشنايي با هيأت حمايت از كرسيهاي نظريه پردازي، نقد و مناظره
 آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی 
 آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی ویژه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و دستگاه های علمی 
   آیین نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
 آیین نامه حمایت از کرسی­های نظریه پردازی، نقد و مناظره
 تركيب ، اهداف ، اختيارات ، شرح وظائف و آيين نامه ي شوراي داوري و كميته ناقدان كرسي ها
دستورالعمل برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه رازی 
نظامنامه و آیین نامه های حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 
 طرحنامه کرسی های ترویجی دانشگاه رازی
  طرحنامه ویژه کرسی های نظریه پردازی
طرحنامه ویژه کرسی های نقد
طرحنامه ویژه کرسی های نوآوری 
فصل سیزدهم: هفته پژوهش و فناوری 
شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه (مصوب سال 1401)
 
شیوه نامه انتخاب طرح های برگزیده دانشگاه رازی
شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی
 
کاربرگ انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی 
 
شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه ها
کاربرگ انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه ها
شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برگزیده دستگاه های اجرایی
کاربرگ انتخاب پژوهشگران برگزیده دستگاه های اجرایی 
فصل چهاردهم: طرح های داخلی 
شیوه نامه اجرای طرح تحقیقاتی داخلی از محل پژوهانه
پیشنهاد طرح پژوهشی
فصل پانزدهم: مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت 
آیین نامه فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تصویب نامه هیئت وزیران
راهنمای تنظیم اسناد پرداخت
فرم مالی طرح های مشترک
نظریه کارشناسی تعیین بخشنامه
صورتحساب انجام کار پژوهشی
تعهدنامه
راهنمای انجام مفاصاحساب طرح های پژوهشی مشترک
راهنمای اختتام طرح مشترک
چکیده طرح  
آئین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها
آئین نامه تشکیل قطب علمی
الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی مؤسسات 
کاربرگ پیشنهاد طرح پژوهشی 
بخشنامه صدور مفاصا حساب 
تائیدیه صلاحیت انجام فعالیت های پژوهشی
تفویض اختیار رئیس دانشگاه به معاونان
فصل شانزدهم: فرم ها و آیین نامه های دفتر تدوین استاندارد
دستورالعمل نحوه فعالیت رابط تدوین استاندارد
دستورالعمل تائید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی 
روش اجرایی فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران
روش اجرایی ثبت استانداردهای کارخانه ای
فرم اخذ پروانه کارشناسی استاندارد
فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران
فصل هفدهم : مرکز آموزش های آزاد و مهارتی
شیوه نامه نگارش گزارش کارآموزی 
گردش کار کارآموزی
فرایند کاری کارآموزی
فرم ۱: گردش کار ثبت کارآموزی
فرم۲: گزارش سرپرست کارآموزی  
فصل هجدهم : فرم ها و آیین نامه های مرکز رشد
 آئین نامه نحوه راه اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور
  آئین نامه شرح وظایف نیروهای مرکز
 آئین نامه مصاحبه و پذیرش واحدهای مستقرر
 آئین نامه ارتباط مرکز رشد با واحدهای مستقر
  آئین نامه ارتباط و پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه 
 آئین نامه ارتباط و پذیرش واحدهای پژوهشی دانشگاهی 
  آئین نامه ارائه خدمات به واحدهای مستقر 
 آئین نامه برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی 
 آئین نامه خدمات مالی و اعتباری واحدهای مستقر 
 آئین نامه استفاده از کتابخانه، بخش اطلاع رسانی و اینترنت
  آئین نامه استفاده از امکانات مرکز رشد و تعرفه خدمات
  آئین نامه استفاده از کارگاه ها و آزمایشگاه ها  
 آئین نامه حق مشاوران و کادر اجرایی مرکز رشد 
 آئین نامه ارزیابی واحدهای مسقر 
آئین نامه روش سرمایه گذاری تحقیقات کاربردی  
 آئین نامه وظایف شورای پذیرش و راهبری واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه رازی
  آئین نامه چگونگی پشتیبانی واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه رازی
فصل نوزدهم : فرم ها و آیین نامه های آزمایشگاه مرکزی
 آئین نامه اجرایی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی
 اساسنامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی
فصل نوزدهم : فرم ها و آیین نامه های کتابخانه مرکزی
 اساسنامه مدیریت نیمه متمرکز کتابخانه مرکزی و کتابخانه های اقماری دانشگاه رازی
 فرایند کتابخانه مرکزی
 فرایند عضویت  و تسویه کتاب
 فرایند امانت کتاب
 فرایند فهرست نویسی
 فرایند کار نشریات 
دستورالعمل ارجاع دهی در نشریات علمی
فصل بیست و یکم : فرم ها و آیین نامه های واحدهای پژوهشی 
شیوه نامه جدید تشکیل واحدهای پژوهشی در دانشگاه رازی

 
 آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها
گزارش نامه فعالیت واحدهای پژوهشی
کاربرگ درخواست راه اندازی واحد پژوهشی