کمیته اخلاق زیست پزشکی

کارگروه اخلاق در پژوهش (دریافت گزارش تخلف)
کمیته اخلاق زیست پزشکی
کمیته اخلاق کار با حیوانات

کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با هدف نظارت بر پژوهش های زیست پزشکی، تشکیل شده  و برابر مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، به شرکت کنندگان، پژوهشگران، حامیان مالی، کارفرمایان، نهادها و سازمان های دخیل در امور سلامت، مشاوره اخلاقی ارائه داده، طرح نامه ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخلاقی، ملی و بین المللی تطبیق می دهد و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی، جهت انجام پژوهش"مصوبه اخلاقی" صادر نموده، در طول انجام تحقیق بر اجرای طرح های پژوهشی نظارت می کند. اصل آثار و نتایج پژوهش های زیست پزشکی که طرح نامه آن مصوب کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی نباشد، صرف نظر از عواقب و ضمانت های اداری و حقوقی، فاقد اعتبار و غیر قابل استناد و انتشار خواهد بود.

اعضای کارگروه اخلاق زیست پزشکی


دکتر محمدنبی احمدی
دانشیار زبان عرب
رئیس کارگروه
دکتر مصطفی مصطفائی
دانشیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
دبیر کارگروه
دکتر حسین جوانشیری
دانشیار گروه ریاضی
نماینده دبیر کارگروه
دکتر خدیجه مرادی
استادیارحقوق
حقوقدان کارگروه
دکتر علی مرتضوی مهر
استادیار الهیات
روحانی کارگروه
دکتر سلیمان خزائی
 استادیار گروه آمار
متخصص آمار و اپیدمیولوژی کارگروه
دکتر منصور رضایی
استاد گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی
متخصص اخلاق زیست پزشکی
دکتر وحید تادیبی
 دانشیارعلوم زیستی ورزش
پژوهشگر کارگروه
دکتر مجتبی بیگلری
 استادیار الهیات
عضو اصلی کارگروه اخلاق
دکتر خدامراد مومنی
دانشیار روانشناسی
پژوهشگر کارگروه
مهندس مریم شعبانی
نماینده جامعه علمی
آزاده امیری
کارشناس کارگروه

فرم ها و آیین نامه ها


کاربرگ درخواست ارزیابی پروپوزال ( اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی)
کاربرگ رضایت نامه آگاهانه (اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی)
کاربرگ اطلاعات دانشجو
کاربرگ خلاصه اطلاعات پیشنهاده
کاربرگ تایید ضرورت انجام طرح(کارآزمایی بالینی)