کارگروه اخلاق در پژوهش (دریافت گزارش تخلف)

کارگروه اخلاق در پژوهش (دریافت گزارش تخلف)
کمیته اخلاق زیست پزشکی
کمیته اخلاق کار با حیوانات

اهم فعالیت


 
۱. برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص برنامه های مربوط به سلامت پژوهش و همچنین نحوه پیشگیری از بروز تخلفات پژوهشی در دانشگاه؛

۲. بررسی پروپوزال های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده از نرم افزار همانند جو (تشابه یاب) جهت جلوگیری از موازی کاری و تکراری بودن پایان نامه ها و در صورت تایید، ارائه گواهی جهت ادامه انجام پژوهش؛

۳. دریافت یک نسخه از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بررسی در چارچوب موازین اخلاق پژوهش و در صورت تایید، ارائه گواهی جهت انجام امور فارغ التحصیلی؛

۴. رسیدگی به کلیه شکایات در خصوص تخلفات پژوهشی؛

۵. ارائه گزارش آماری فعالیت های گروه تخصصی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
​​​​

اعضای کارگروه


دکتر محمدنبی احمدی
دانشیار زبان عرب
رئیس کارگروه اخلاق در پژوهش
دکتر مصطفی مصطفائی 
دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم
دبیر کارگروه اخلاق در پژوهش
دکتر سعید جلالی هنرمند
دانشیار مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عضو کارگروه اخلاق در پژوهش

فرم ها و آیین نامه ها


آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی(اخلاق در پژوهش) 
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی(اخلاق در پژوهش)
منشور و موازین اخلاق پژوهش(اخلاق در پژوهش)
دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق (وزارت بهداشت درمان و آموز)