کمیته اخلاق کار با حیوانات

کارگروه اخلاق در پژوهش (دریافت گزارش تخلف)
کمیته اخلاق زیست پزشکی
کمیته اخلاق کار با حیوانات

آموزه‌های دینی، فرهنگ و افکار عمومی همواره بر رعایت اصول اخلاقی هنگام کار با حیوانات تأکید داشته است. در همین راستا، رعایت اصول صحیح پرورش، نگهداری و کار با حیوانات به طور فزاینده­ ای مورد توجه قرار گرفته، به‌طوریکه در دهه ­های اخیر ضوابط و استانداردهایی از طرف کشورها، جوامع علمی و مراکز آموزشی و پژوهشی برای رعایت اصول اخلاقی کار با حیوانات تعیین شده است، از جمله اینکه پذیرش و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) یک پژوهش و یا ارائه و انتشار نتایج آن مشروط به رعایت استانداردهای تعیین شده در کار با حیوانات است.


​​​​

اعضای کمیته اخلاق کار با حیوانات


دکتر محمد هاشم نیا
نقش سازمانی
رئیس کارگروه
دکتر حسین جوانشیری
دانشیار گروه ریاضی
دبیر کارگروه
مجتبی گلی تربه بر 
استادیارعلوم درمانگاهی
دامپزشک کارگروه
دکتر سودابه مرادی
استادیارعلوم دامی
پژوهشگر کارگروه
نصراله رستگارپویانی 
استاد گروه زیست شناسی
پژوهشگر کارگروه
دکتر سید محمد حسینی
نقش سازمانی
روحانی کارگروه
مهندسی مریم شعبانی
نماینده جامعه علمی
آزاده امیری
نقش سازمانی
کارشناس کارگروه

فرم ها و آیین نامه ها:


کاربرگ درخواست ارزیابی پروپوزال طرح پژوهشی و اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق کار با حیوانات 
کاربرگ درخواست ارزیابی پروپوزال ( اخلاق در پژوهشهای کار با حیوانات)
کاربرگ اطلاعات دانشجو
کاربرگ خلاصه اطلاعات پیشنهاده 
دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق