کارگاه های علمی

کارگاه یک برنامه آموزشی غیر رسمی است که با هدف انتقال دانش و کسب مهارت در موضوعی خاص و در قالب آموزش های نظری وعملی تخصصی با مشارکت تعداد محدودی شرکت کننده برگزار میشود. اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، دانشجویان و نیزکارکنان دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های خصوصی می توانند مخاطبان و شرکت کنندگان در کارگاه باشند.
​​​​​​​

انجمن علمی روانشناسی سلامت دانشگاه رازی برگزار می کند:

کارگاه آموزش جستجوی حرفه ای در پایگاه های علمی1402

کارگاه آموزش جستجوی حرفه ای در پایگاه های علمی به تدریس سرکارخانم زهره بساطی، چهارشنبه 17 آبان در تالار حکمت دانشکده علوم اجتماعی...

4425

دوره های آموزشی دانشگاه رازی در هفته پژوهش و فناوری 1401

سلسله کارگاه های آموزشی دانشگاه رازی در هفته پژوهش و فناوری 1401

6400

نظام ایده ها و نیازها (نان)

سلسله کارگاه های هفته پژوهش: "کارگاه آشنایی با نظام ایده ها و نیازها (نان)"

6512

Digital Twins for Infrastructure Project

سلسله کارگاه های علمی بین المللی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کارگاه شماره 6 با عنوان «Digital Twins for Infrastructure Project"

5903

آشنایی با شیوه نامه و سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه رازی

کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی با شیوه نامه و سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه رازی"

6479

بازآفرینی و احیاء ورزش باستانی و فرهنگ پهلوانی در کرمانشاه

کرسی علمی – ترویجی با عنوان « بازآفرینی و احیاء ورزش باستانی و فرهنگ پهلوانی در کرمانشاه» (کارکرد‌های فرهنگی و اجتماعی، اشتغال و...

6407

نقد و بررسی نکاح معاطاتی و مسأله ازدواج سفید

کرسی علمی- ترویجی با عنوان «نقد و بررسی نکاح معاطاتی و مسأله ازدواج سفید» در دانشگاه رازی برگزار شد.

3019

بررسی فقهی حق الماره از منظر فقه امامیه

 کرسی علمی – ترویجی با عنوان «بررسی فقهی حق الماره از منظر فقه امامیه» در دانشگاه رازی برگزار شد.

974

«بررسی و نقد دیدگاه آبراهامیان بر نهضت ملی شدن صنعت نفت در کتاب ایران بین دو انقلاب»

نهمین جلسه کرسی علمی ترویجی با عنوان«بررسی و نقد دیدگاه آبراهامیان بر نهضت ملی شدن صنعت نفت در کتابایران بین دو انقلاب» در راس ساعت...

3085

مطالعات فرهنگیِ ادبیات (رویکرد روش‌شناسانه به مطالعات فرهنگی ادبیات بومی غرب ایران)

هشتمین کرسی علمی ترویجی با عنوان«مطالعات فرهنگیِ ادبیات (رویکرد روش‌شناسانه به مطالعات فرهنگی ادبیات بومی غرب ایران)» در راس ساعت 10...

2581