معاونت پژوهش و فناوری

دکتر کیانوش چقامیرزا
معاونت پژوهش و فناوری

دانشیار مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

Responsive Image

اهداف

Responsive Image

 شرح وظایف

Responsive Image

 

معاونین پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و راهبری، نظارت، ارزیابی و کنترل فعالیت های علمی، پژوهشی، کارآفرینی و فناورانه اعضای هیئت علمی دانشگاه به ارتقای سطح علوم و فناوری و نیل به خودکفایی در صنایع و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه به صنعت از طریق فرآیند تجاری سازی و تبدیل دستاوردهای دانشی به ثروت و تداوم مستمر این فرآیند کمک می کند. به‌طور کلی وظیفه معاون پژوهشی دانشگاه مشارکت و همکاری در تعیین اهداف، استراتژی ها و سیاست های پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقای کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه‌ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است. از این رو با توجه به امور مختلف و متعدد در این ارتباط وظایف مهمی بر عهده این معاونت خواهد بود.
 

شرح وظایف
 • تدوین طرح جامع پژوهشی و هدایت کلیه امور پژوهشی دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های واحدهای تابعه؛
 • جهت دهی تحقیقات دانشگاهی درراستای اهداف علمی و اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و پزشکی کشور ...؛
 • ایجاد هماهنگی برنامه های تحقیقاتی دانشگاه با وزارتخانه ها؛
 • تهیه و بررسی و پیشنهاد آئین نامه های مختلف پژوهشی و نظارت بر اجرای آن؛
 • تقویت بنیه مالی دانشگاه از طریق بررسی و اجرای طرح ها و برنامه های تحقیقاتی که از سوی دولت و یا بخش خصوصی پیشنهاد می گردد؛
 • تجهیز و توسعه آزمایشگاه های دانشکده ها؛
 • توسعه روابط بین دانشگاه های داخلی و خارجی جهت جلب همکاری آنان در زمینه های تحقیقاتی، مبادله دانشجو و استاد؛
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی مختلف با همکاری و هماهنگی دانشکده ها؛ 
 • انجام مطالعات و برنامه ریزی لازم جهت ارزیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه؛ 
 • ایجاد مراکز تحقیقاتی مجهز و پیشرو در دانشگاه به منظور انجام و گسترش تحقیقات بنیادی - کاربردی برای رفع نیازهای کشور؛
 • هدایت و نظارت بر امور مرکز رایانه و اطلاع رسانی، دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری، مرکز نشر آثار علمی و مدیریت کتابخانه و مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه ها؛
 • همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده ها برای تامین کتب و مجلات علمی داخلی و خارجی؛
 • توزیع و تخصیص فرصت مطالعاتی که به دانشجویان ممتاز تعلق می گیرد؛
 • نظارت بر تهیه و تنظیم موضوعات پژوهشی برای پایان نامه های دانشجویان و کارهای تحقیقاتی اعضای هیأت علمی؛
 • برنامه ریزی جهت گسترش شرکت اعضای هیأت علمی در برنامه اعزام به فرصت مطالعاتی به موسسات علمی داخلی و خارجی برای تامین نیازهای علمی - پژوهشی کشور؛
 • ایجاد زمینه لازم برای شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در مجامع علمی داخل و خارج از کشور؛
 • نظارت بر نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای تحقیقاتی بین دانشگاه و وزارتخانه ها و سایر موسسات دولتی و خصوصی؛
 • تنظیم و برآورد بودجه معاونت پژوهشی وفناوری و ارائه ی آن به دفتر برنامه و بودجه؛
 • تهیه گزارش ماهیانه و سالیانه معاونت جهت ارائه به ریاست دانشگاه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سایر موسسات؛
 • ایجاد زمینه لازم برای شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در جشنواره های علمی، ملی و بین المللی؛
 • اقدام برای ثبت اختراعات دانشگاه و پیگیری امور ذیربط؛
 • پیگیری امور مربوط به مالکیت معنوی محققان دانشگاه؛
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه؛
 • سیاستگذاری برای ایمنی آزمایشگاه ها؛
 • ایجاد شورای ایمنی، محیط زیست و سلامت؛
 • هدایت و نظارت بر کلیه امور مربوط به ایمنی، محیط زیست و سلامت و جلوگیری از فعالیت های غیر ایمن در دانشگاه؛
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.
                                               
نام و نام خانوادگی ​​​​​​آغاز پایان مرتبه
دکتر مسعود رحیمی - - استاد مهندسی شیمی
دکتر شهاب قاضی - - دانشیار علوم دامی
دکتر سعید جلالی هنرمند 1391 1393 دانشیار مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر محمد جوشقانی

1393 1396 استاد شیمی معدنی

سید محمد باقر نجفی

1396 1397 دانشیار اقتصاد

دکتر فرزاد ویسی

1397 1400 دانشیار مهندسی مکانیک
دکتر علیرضا زبرجدی 1400 1401 استاد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دکتر مصطفی مصطفایی 1401 1402 دانشیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
دکتر کیانوش چقامیرزا 1402 تاکنون.. دانشار مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
پیشینه تحصیلی
دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
پیشینه اجرایی
عنوان اجرایی آغاز پایان سازمان
معاون پژوهش و فناوری 1402 تاکنون.. دانشگاه رازی
سرپرست مدیریت طرح و برنامه دانشگاه 1401 1402 دانشگاه رازی
مدیر امور پژوهشی دانشگاه 1399 1401 Text
Text Text Text Text
Text Text Text Text
پیشینه تدریس
پیشینه تدریس
زمینه و برنامه پژوهشی
زمینه و برنامه پژوهشی
اطلاعات تماس

cheghamirza @ yandex.ru

34274515

دانشگاه رازی، معاونت پژوهش و فناوری

 

صفحه شخصی

پروفایل در گوگل اسکولار

دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی