پسا دکتری

با توجه به توان و ظرفیت علمی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه رازی و نیز با عنایت به امکانات و تجهیزات پژوهشی موجود در دانشگاه، اجرای دوره‌های تحقیقاتی پسا دکتری از یک سو به بهره برداری مناسب از پژوهش‌ها و از سوی دیگر به تکمیل تخصص‌های مورد نیاز در عرصه‌های ملی و بین المللی کمک خواهد کرد. در همین راستا، شیوه‌نامه دوره پژوهش پسا دکتری در دانشگاه رازی تدوین شده است تا در چارچوب آن متقاضیان گذراندن این دوره زیر نظر اساتید برجسته، توانمندی علمی خود را افزایش دهند.