شورای چاپ و نشر

شورای چاپ و نشر دانشگاه به منظور انجام وظایف زیر تشکیل می شود:
 
 1. تعيين سياست­ها، خط مشي­ها و اولويت­هاي چاپ آثار در قالب اهداف­ مرکز نشر.

 2. بررسي، تصويب و تأييد نهايي چاپ و انتشار آثار پيشنهاد شده به مركز نشر طبق فرايندهاي كاري و دستورالعمل­هاي مربوطه  

 3. تصميم گيري در مورد چگونگي مبادله و اهداي آثار منتشر شده با ديگر مراكز علمي، تحقيقاتي و فرهنگي.

 4. تصميم گيري در مورد تجديد چاپ آثار منتشر شده توسط دانشگاه در طول مدت قرارداد يا پس از آن.

 5. تصميم­گيري در مورد انجام هر گونه ویرایش علمی، ادبی و فنی در اثر با هماهنگي با صاحب اثر.

 6. تهيه و تصويب آئين­نامه اجرايي و دستورالعمل­هاي مربوط به انتشارات كتاب و نشريات دانشگاه.

 7. تصمیم گیری و تعیین میزان مشارکت صاحب اثر در انتشار کتاب.

 8. بازنگری مفاد اين آئين­نامه، آئين­نامه اجرايي انتشارات و دستورالعمل­هاي مرتبط بر حسب نياز
       

ترکیب شورای انتشارات دانشگاه به قرار زیر است:

 

 1. معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به عنوان رئيس شورا

 2. مدير امور پژوهشي دانشگاه به عنوان دبير شورا

 3. مدير مسئول انتشارات دانشگاه

 4. اعضای هیات علمی نماینده هر دانشکده

اعضای شورای چاپ و نشر دانشگاه رازی


دکتر مصطفی مصطفائی
دانشیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
رئیس شورا
دکتر حسین جوانشیری
دانشیار گروه ریاضی
دبیر شورا
دکتر عزت رفیعی
 استادشیمی معدنی
دکتر محمدتقی درویشی
 استاد گروه ریاضی
نماینده دانشکده علوم پایه
دکتر شهریار همتی
 دانشیار گروه ادبیات عرب
نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر خدامراد مومنی
 دانشیار روانشناسی
نماینده دانشکده علوم اجتماعی
دکتر محمد مهدی معینی
 دانشیار علوم دامی
نماینده دانشکده کشاورزی
دکتر حمدی عبدی
 استادمهندسی برق
نماینده دانشکده فنی و مهندسی
ندا بهرامی
نقش سازمانی
مدير مسئول انتشارات دانشگاه

فرم ها و آیین نامه ها


آیین نامه انتشارات دانشگاه رازی
دستورالعمل تبدیل پایان‌نامه و رساله (پارسا) به کتاب در انتشارات دانشگاه رازی آخرین
شیوه نامه امتیازدهی کتاب
شیوه نامه تدوین و نشر کتاب