سامانه های تامین اعتبار پژوهشی

همکاران معاونت

همکاران معاونت پژوهش و فناوری :
نام و نام خانوادگی  شماره تلفن داخلی پست سازمانی اجرایی
دکتر کیانوش چقامیرزا 083-34274515 - معاون پژوهش و فناوری
رضا نظری 083-34274515 - کارشناس/ مسئول دفتر
فریبا امیری  083-34274601 14 مسئول حسابداری
افشین فتاحی 083-34274601 17 کارپرداز
رضا نظری  083-34274601 17 دبیرخانه 

همکاران مدیریت امور پژوهشی :
نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی پست سازمانی اجرایی
دکتر علی براتی 083-34274515 - مدیر امور پژوهشی
الهام آبانگاه 083-34274601 19 معاون مدیر امور پژوهشی
آزاده امیری 083-34274601 15 کارشناس پژوهشی
ناهید شهبازی 083-34274601 - کارشناس پژوهشی
زهره بساطی 083-34274601 21 کارشناس پژوهشی
ندا بهرامی 083-34280802 - کارشناس پژوهشی
بهاره قیطولی 083-34280802 20 کارشناس پژوهشی

همکاران مدیریت کارافرینی و ارتباط با صنعت :
نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی پست سازمانی اجرایی
دکتر مهدی امیری نژاد 083-34277607 - مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
فرشاد حمزه ای 083-34277607 - کارشناس مرکز کارآفرینی
مصیب غلامی 083-34277607   پژوهشیار مرکز
فرناز کریمی 083-34277607   مسؤل دبیرخانه گروه ها و مراکز پژوهشی دانشگاه
همکاران آزمایشگاه مرکزی :
نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی پست سازمانی اجرایی
دکترصبا حدیدی 083-34284028 - مدیر آزمایشگاه مرکزی 
دکتر سهیل طالبیان 083-34284028 -  مدیر فنی آزمایشگاه مرکزی
هادی جعفری 083-34274601 18 کارشناس آزمایشگاه مرکزی
شکوفه برون 083-38326210 - کارشناس آزمایشگاه مرکزی شعبه 2 پردیس کشاورزی
عبدالحسین نظرآبادی 083-34274601
09185571911
22 کارشناس فنی
امیر سعیدی 083-34274601
09189970098
22 کارشناس سامانه
                                                                                                             
همکاران مرکز رشد واحدهای فناور:
نام و نام خانوادگی شماره تلفن داخلی پست سازمانی اجرایی
دکتر مهدی طلایی 083-38390643 - مدیر مرکز رشد واحدهای فناور
حمیدرضا بهرامی 083-38390650 - کارشناس مرکز رشد
اسماعیل موسی زاده 083-38390643 - مسئول دفتر
همکاران کتابخانه مرکزی :
نام و نام خانوادگی Head شماره اتاق پست سازمانی اجرایی
دکتر حمید احمدی 083-34274531 294 ریاست کتابخانه مرکزی 
ايرج بختياريان 083-34274531 312 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
مريم مجير ليلاني 083-34274531 314 كتابداربخش فهرست نویسی
پريوش كرانيان 083-34274531 311 کتابدار بخش مواد امانی
معصومه مرادي 083-34274531 313 كتابداربخش فهرست نویسی
 طاهره كرمي 083-34274531 314 مسئول بخش فهرست نویسی و کتابخانه دیجیتال  دانشگاه
 افسانه نادري 083-34274531 314 كتابدار بخش فهرست نویسی و کتابخانه دیجیتال
مينو قبادي 083-34274531 209 مسئول بخش مرجع،پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
 نازيلا ابراهيمي 083-34274531 311 مسئول بخش مواد امانی
فاطمه مرادی 083-34274531 316 کرمانشاه شناسی