سامانه های تامین اعتبار پژوهشی

مدیران معاونت 

مدیر امور پژوهش

 دکتر علی براتی
استادیار گروه شیمی تجزیه
پست الکترونیک:
abarati@razi.ac.ir

مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت 

 دکتر مهدی امیری نژاد
استادیار گروه مهندسی شیمی 

مدیر آزمایشگاه مرکزی

دکتر صبا حدیدی
پست الکترونیک:
saba.hadidi@yahoo.com

ریاست کتابخانه مرکزی 

 دکتر محمود مرادی
دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیک:
mahmoudmoradi@razi.ac.ir

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

 دکتر مهدی طلایی 
دکترای کارآفرینی 
پست الکترونیک: 

m.talaei@razi.ac.ir

مدیر  موزه تاریخ طبیعی دانشگاه

دکتر مریم درب امامیه
استادیار گروه گیاهپزشکی
پست الکترونیک: