دکتر علی ‌اکبر زینتی زاده، عضو هیأت علمی گروه شیمی کاربردی دانشگاه رازی و استاد نمونه کشور عضو هیأت تحریریه نشریه معتبر: 
 «
Journal of water process engineering» شد. این نشریه  از انتشارات الزویر دارای ضریب تاثیر ۷ و در هر ۵ موضوع تخصصی در چارک اول قرار گرفته است. 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با تبریک این موفقیت ارزشمند، برای استاد ارجمند جناب آقای دکتر زینتی زاده آرزوی سربلندی و موفقیت های بیشتر دارد.

آخرین اخبار