10281
کارگاه های برگزارشده توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه درهفته پژوهش امسال

لیست کارگاه های آموزشی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی درهفته پژوهش

لیست کارگاهها

لیست کارگاه های آموزشی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی درهفته پژوهش


 

 

آخرین اخبار