4497
معاونت پژوهشی، دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه رازی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند:

کرسی علمی_ ترويجي «کاربست میراث هزار و یک شب در رمان معاصر عربی (مطالعه موردی رمان های «سلاف بغداد» و «الفه لیلة في لیله»)

ارائه دهندهدکتر طیبه امیریان
ناقدین:

دکتر علی سلیمی، دکتر مریم رحمتی

مدیر نشست: دکتر جهانگیر امیری

زمان: سه شنبه 26 تیر ماه 1402
ساعت: 10 الی 12 
مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن اجتماعات شماره ۱

لینک مجازی حضور در کرسی علمی _ترویجی:  /http://vc4.razi.ac.ir/r9k0op7qmp87

 


 

آخرین اخبار