سلسله کارگاه های علمی بین المللی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کارگاه شماره 6 با عنوان «Digital Twins for Infrastructure Project"

ارائه دهنده: دکتر افشین حاتمی.

زمان برگزاری:

                  جلسه اول: یکشنبه 22 آبان 1401 ساعت 16

                  جلسه دوم: یکشنبه 29 آبان 1401 ساعت 16

لینک ورود به جلسه: 

http://vc5.razi.ac.ir/rkutc6j7qqhn

"شرکت برای عموم آزاد است."


​​​​​​​

آخرین اخبار