سلسله کارگاه های هفته پژوهش: "کارگاه آشنایی با نظام ایده ها و نیازها (نان)"

ارائه دهنده: مدیر پروژه سامانه نان در وزارت عتف

زمان برگزاری: دوشنبه 7 آذر 1401 ساعت 10 صبح

لینک ورود به جلسه: 

http://vc5.razi.ac.ir/rjoudxasyarn

"شرکت برای عموم آزاد است."

آخرین اخبار