مدیر گروه برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

 

دکتر محمد جوشقانی 

استاد گروه شیمی معدنی دانشگاه رازی