مدیر گروه برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

 

دکتر محمد جوشقانی 

استاد گروه شیمی معدنی دانشگاه رازی 

 

اعضای هیات علمی پژوهشی

دکتر علی براتی 

دکتر افشین پشابادی

دکتر حمیدرضا پوریان

دکتر علی حسن پیرای 

دکتر نفیسه جامی الاحمدی

دکتر مریم حافظ پرست

دکتر صبا حدیدی

دکتر مریم درب امامیه

دکر علی اشرف درخشان

دکتر ثریا سجادی مجد

دکتر لیلا سلطانی

دکتر شایسته غلامی

دکتر رسول کرمیانی

دکتر زهرا محبی 

دکتر ناهید معرف زاده

دکتر مریم نظری